Regulamin strony

 

Regulamin strony pomel.com.pl

Proszę uważnie przeczytać poniższe warunki, ponieważ korzystanie z serwisu internetowego dostępnego pod adresem pomel.com.pl oznacza ich akceptację.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem pomel.com.pl , zwanego dalej Serwisem.
Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi polegające w szczególności na umożliwieniu dostępu do informacji nt. prowadzonej aktywności i oferowanych usług.
Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik przeczytał i akceptuje warunki Regulaminu.
Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania oraz zgodny z niniejszym Regulaminem, a także obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich.
Prowadzony jest bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania, jednak nie gwarantuje się stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu dopuszcza się możliwość pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu lub ograniczenia jego dostępu do części lub całości zasobów Serwisu.
Dopuszcza się również, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, zawieszenie działalności Serwisu, jak również dokonywanie modyfikacji.
Wszelkie reklamacje związane ze funkcjonowaniem Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej pomel@pomel.com.pl.
Zastrzega się również prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich w serwisie Serwisu.
Wszelkie zawarte w Serwisie materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Serwisu lub osób trzecich. Materiały zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
Informacje w niniejszym serwisie zamieszczane są w określonym kontekście i w oparciu o stan w chwili ich zamieszczenia. Zważywszy na liczne aktualizacje serwisu, informacje w nim zamieszczone mogą zawierać błędy lub być w chwili zapoznania się z nimi nieaktualne.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
Korzystanie z treści zawartych w niniejszym serwisie jest uprawnione jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami prawa w tym m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W szczególności, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części serwisu w całości lub we fragmentach, w celach komercyjnych.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego regulaminu proszę o kontakt.

Trwa edycja strony